Our Team

Blanka Vítová

Assoc. prof. JUDr. Blanka Vítová, Ph.D., LL.M. works at the Department of Private Law and Civil Procedure of the Palacky University in Olomouc.

Contact: blanka.vitova@upol.cz

Education and professional experience

She graduated from the Faculty of Law at Palacký University in 2001, in 2004 she graduated from the Juridiska fakulteten Stockholms Universitet in Sweden (Magister legum, LL.M.). In the same year she passed a rigorous exam at the Masaryk’s Law Faculty University of Brno, where she also completed her postgraduate doctoral studies in the field of Civil Law. From 2007-2012 she was a member of the Ministry of Justice’s recodification Committee for the preparation of the new Civil Code. She regularly publishes in the Czech and foreign professional journals, takes part in the national and international scientific project activities, gives lectures at international conferences and is one of the co-authors of prestigeious Civil Code commentaries. She specialises in the contract law and consumer law.

Most relevant publications

TOMANČÁKOVÁ, B. In ELIÁŠ, K. a kol. Občanský zákoník – Velký akademický komentář. Linde Praha 2008. ISBN: 978-80-7201-687-7
TOMANČÁKOVÁ, B. Ochrana spotřebitele v praxi se vzory a příklady. 2. vydání. Praha: Linde Praha, a.s., 2011, s. 208. ISBN: 8-80-7201-864-2.
TOMANČÁKOVÁ, B. Consumer law regulation in the Czech Republic in the context of EU law: theory and practice. In Deveney, J., Kenny, M. European Consumer Protection. Cambridge University Press, 2012. ISBN: 978-1-107-01301-8. S. 397-412.
VÍTOVÁ, B. Vybrané aspekty soukromého práva – ochrana spotřebitele v EU. In Šišková, N. a kol. Evropské právo 2 – Jednotný vnitřní trh. Praha: Wolters Kluwer, 2013. ISBN 978-80-7357-949-4. S. 223-252.
VÍTOVÁ, B. Consumer Protection On So Called Discount Websites. International and Comparative Law Review, 2013, Vol. 2, s.
VÍTOVÁ, B. Nepřiměřená ujednání ve spotřebitelských smlouvách po rekodifikaci soukromého práva. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2014.
VÍTOVÁ, B. Overstating the real (full) price of the goods or services at the discount websites as one of the potential threats for the consumers. Conference Proceedings from SGEM Conference on Political SCiences, Law, Finance , Economics and Tourism. Volume 1. 3.-.9.9.2014, Albena, Bulgary, 2014., s. 717-722.
VÍTOVÁ, B.. Pododdíl 5. Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě. § 2158-2174. Komentář. In: HULMÁK, Milan a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055-3014). Komentář. – Praha: C.H.Beck, 2014. – ISBN 978-80-7400-287-8. – S. 144-176.
VÍTOVÁ, B., DOHNAL. J, KOTULA, J. Náhrada majetkové a nemajetkové újmy v novém občanském zákoníku – komentář k § 2894 až § 2971. Olomouc: ANAG, 2015,  336s.
VÍTOVÁ, B. Nekalé obchodní praktiky provozovatelů slevových portálů. Acta Iuridica Olomucensis, 2015, Vol.10, č. 2, s. 21-25.
VÍTOVÁ, B. Zákon o ochraně spotřebitele. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016.
VÍTOVÁ, B. Nekalé obchodní praktiky ve světle novely zákona o ochraně spotřebitele č. 378/2015 Sb. Rekodifikace a praxe, 2016, 7-8, str. 19-22.
VÍTOVÁ, B. Transpozice směrnice o nekalých obchodních praktikách do českého a slovenského právního řádu. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, o.p.s., 2016, 150 s. ISBN 978-80-87382-88-2.
VÍTOVÁ, B. Transpozice směrnice o právech spotřebitelů do českého a slovenského právního řádu. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, o.p.s., 2016, 244 s. ISBN 978-80-87382-84-4.